Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Mudhii Olka'aa Harka Hin Qabne

Uffata Mudhii Olka'aa Harka Hin Qabne

Gatii idilee Br5,542.43 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br5,542.43 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata stylish fi sexy kan mataa garagalchu barbaadduu? Uffata Mudhii Olka'aa Harka Hin Qabne keenya caalaa hin ilaalinaa! Uffanni suufii fi poliyester walitti makame irraa kan hojjetame yoo ta'u, uffatni fakkii hammachuu kun halkan magaalaa keessa ba'uuf ykn yeroo addaa tokkoof mijataa dha. Sararri mormaa iskuwaaraa fi dizaayiniin harka hin qabne lamaan isaanii iyyuu bareedaa fi hawwataa yoo ta'an, mudhii olka'aan ammoo qaxxaamuraa keessan cimsa. Dabalataan, halluun jabaan kun heels fi accessories jaallattan waliin wal-qabsiisuuf mijataa dha. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, Uffata Mudhii Olka'aa Harka Hin Qabne keenya har'a ajajaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.