Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 3

Getaddis

Paantii Qalama Qaxxaamuraa

Paantii Qalama Qaxxaamuraa

Gatii idilee Br2,475.26 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,475.26 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Paantii Qalama Slim keenyaan ilaalcha mudaa hin qabne argadhaa. Paantiin keenya miila keessan dhuguma qalla'aa fi istaayil akka fakkaatu taasisa. Dizaayiniin paantii qalla'aan baay'ee kan hin dhiphatnee fi fakkii sanaa wajjin kan walsimu yoo ta'u, qaama kee bakka sirrii hundatti akka hammatan kan taasisudha. Meeshaa lallaafaa makaa ta'een kan hojjetaman miira qilleensa salphaa kan kennan yoo ta'u mijataa si taasisa. Midhaan dheerina jilba qofa irratti kan mul'isu, flat irraa kaasee hanga heels hunda waliin wal-fakkeessuun ensemble ultra-chic halkan hanga halkan si geessuuf! Amma bitadhaa siif mijachuu fi carraa kamiyyuu rock!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.