Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Uffata Dheeraa Bareedaa Strapless

Uffata Dheeraa Bareedaa Strapless

Gatii idilee Br1,829.54 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,829.54 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Sagantaa ganna dhufu sanaaf waan addaa uffattu barbaadduu? Uffata Dheeraa Bareedaa Strapless keenya ilaalaa! Uffanni agarsiisa dhaabu kun cidha irratti hirmaachuus ta'e qarqara galaanaa rukutuuf, yeroo ganna kamiifuu mijataa dha. Siiluweetiin qalla'aa ta'e fakkii kamiyyuu kan namatti tolu yoo ta'u, dizaayiniin strapless ho'a gannaa keessatti qabbanaa'aa fi mijataa si taasisa. Bal'inni baandaajii bareedaan qananiin kan dabalu yoo ta'u, maxxansaan ija namaa hawwatu mataa garagalchuun isaa hin oolu. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, osoo hin badin Uffata keenya Strapless Long Elegant Dress qabadhaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.