Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Strapless Ofitti maxxanu Push-up Bra

Strapless Ofitti maxxanu Push-up Bra

Gatii idilee Br1,022.39 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,022.39 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Xiqqoo dabalataa olka'iinsa barbaadaa jirtuu? Braan strapless push-up kun waan isin barbaachisu qofa! Silikoonii irraa kan hojjetame yoo ta'u, osoo qaphxiin nama dhiphisu karaa keessa hin seenin jajjabina siif kennuudhaaf mijataa dha. Dizaayiniin walakkaa kooppii ilaalcha uumamaa kan mirkaneessu yoo ta'u, ijaarsi wayaa irraa bilisa ta'e ammoo guyyaa guutuu mijataa ta'a. Uffata gurraacha xiqqoo jaallattu yookiin waan kana caalaa ija jabina qabu uffatte yoo ta'e, bra kun ofitti amanamummaa fi saalqunnamtii akka sitti dhaga'amu si gargaara. Kanaafuu itti fufii amma gaarii keessanitti dabalaa!

Ispeesifikeeshinii:
Maqaa Maqaa: Queenral
Suuraa Xuraa'aa: Lakki
Yaada Walqunnamtii Saalaa: Lakki
Akkaataa Bra: Seamless
Meeshaa: Siiliikoonii
Ka'umsi: CN(Ka'umsa) .
Gosa Deeggarsa: Wire Free
Boca Kubbaa: Walakkaa Kubbaa(1/2 Cup) .
Saala: DUBARTOOTA
Akkaataa: sexy
Gosa Paattara: Jajjaboo
Gosa Qabduu: Qabduu kan hin qabne
Gosa Meeshaa: Bras
Lakkoofsa Moodeela: TR-1

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.