Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 8

Getaddis

Uffata Xiqqaa Paartii Qalama Bodycon Diriirsuu

Uffata Xiqqaa Paartii Qalama Bodycon Diriirsuu

Gatii idilee Br2,224.56 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,224.56 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata istaayil fi bareedaa kan affeerraa kamiyyuu irratti adda si taasisu barbaadduu? Uffata xiqqaa Paartii Qalama Diriiraa Bodycon keenya caalaa hin ilaalinaa! Qulqullina olaanaa Knitting irraa kan hojjetame, uffannaan figure-hugging kun curves keessan agarsiisuuf mijataa dha. Dizaayiniin harka dheeraa walakkaa ziippii qabuun, istaayil fi qabatamaadha. Sararri morma V-neck gadi fagoon tuqaalee saalqunnamtii kan dabalu yoo ta'u, ribbed knit ammoo uffata kanaaf tuqaalee uwwisaa fi fedhii kenna. Halkan magaalattii keessa ba'uufis ta'e yeroo addaadhaaf uffattanis, Stretch Bodycon Pencil Party Mini Dress keenya mataa garagalchuun isaa hin oolu!

Ispeesifikeeshinii:
Meeshaa: Hodhuu
Halluu: Akkuma suuraan agarsiisu
Akkaataa: Faashinii
Guddina: SML

Waan Argattu:
1 x Uffata

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.