Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 10

Getaddis

Beanie Qilleensaa Supheen Hodhamaa Sarara Qabu

Beanie Qilleensaa Supheen Hodhamaa Sarara Qabu

Gatii idilee Br1,513.93 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,513.93 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Beanie Qilleensaa Supheen Hodhamaa Sarara Qabu isin beeksisna! Beanie cosy fi chic kun dubartoota stylish ji'oota qorraa ho'uu barbaadaniif mijataa dha. Kopheen kun suufii lallaafaa fi mijataa irraa kan hojjetame yoo ta'u, gurra saree miidhagaa fi dizaayinii qaxxaamuraa qaba. Halluu adda addaatiin waan argamuuf, isa akkaataa keessaniif mijatu filachuu dandeessu. Qarqara rukuttanis ta'e paarkii keessa deemtanis, beanie kun yeroo qorraa hunda akka gaariitti akka sitti dhaga'amuu fi miira mijataa akka sitti dhaga'amu taasisa. Kanaafuu kana booda hin eeginaa, har'a Striped Knitted Wool Winter Beanie keessan ajajaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.