Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Style Shorts fi Qamisa Set

Style Shorts fi Qamisa Set

Gatii idilee Br2,843.55 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,843.55 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Taatee itti aanuuf uffata bareedaa fi stylish barbaadduu? Seet Gabaabaa fi Qamisa Style keenya ilaalaa! Uffanni kun yeroo sirnaa kamiifuu kan mijatu yoo ta'u, akka gaariitti akka mul'attu si gargaara. Gabaabni kun meeshaalee qulqullina olaanaa qaban irraa kan hojjetame yoo ta'u, akka mijataa ta'etti kan qophaa'e yoo ta'u, shamiziin ammoo akka namatti tolutti kan qophaa'edha. Dabalataan, tuuta kun halluu adda addaatiin waan jiruuf, akkaataa keessaniif kan walsimu argachuu dandeessu. Halkan magaalattii keessa ba'uuf uffata uffattanis ta'e gaaffii fi deebii dhufuuf waan qaraa barbaaddanis, Style Shorts and Shirt Set keenya akka nama dinqisiisu hin shakkisiisu. Kan keessan har'a ajajaa!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Maxxansaa: Dirree
Meeshaa: Cuunfaa / Quncee talbaa
Bal'inaan: Qabduu Qamisaa fi Shoortii Mudhii Elastikii qabu
Akkaataa Harkaa: Harka Gabaabaa
Kan dhufa: shamizii fi uffata gabaabaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.