Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Imimmaan kan hin cabne Tights

Imimmaan kan hin cabne Tights

Gatii idilee Br1,249.71 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,249.71 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Tights kan stylish fi qabatamaa ta'e barbaadaa jirtuu? Sana booda Tear-resistant Unbreakable Tights kun siif mijataa dha! Naayiloonii qulqullina olaanaa qabu irraa kan hojjetaman yoo ta'u, yeroo dheeraaf kan turanii fi kan diriirfaman yoo ta'u, osoo hin cabne boca kee wajjin kan walsimu ta'a. Dabalataan, huccuun 80D imimmaan kan hin dandeenyedha, jechuunis osoo hin miidhamin guyyaa guutuu uffachuu dandeessu. Akkasumas uffata kamiifuu akka tolutti halluu adda addaa qaba, kanaaf yeroo hunda akka gaariitti mul'atta. Amma ajajaa maaliif tights kun wardrobe dubartii kamiifuu qabaachuun dirqama akka ta'e ni argitu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.