Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 4

Getaddis

Dizaayinii Fishnet keessatti Tights

Dizaayinii Fishnet keessatti Tights

Gatii idilee Br914.77 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br914.77 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Waan uffattan hundaaf Tights keenya Fishnet Design keessatti tuqaalee akkaataa itti dabalaa! Tights dizaayinii fishnet keenyaa moodeelota adda addaatiin waan dhufaniif uffata kamiifuu mijataa dha. Akkaataa salphaa, mijataa ta'e irraa kaasee hanga ilaalcha faashinii ija namaa hawwatu kan ibsa kennuu mirkanaa'e filachuu dandeessa. Mijataa fi salphaa waan ta'aniif, uffannaa guyyaa guyyaa ykn yeroo addaatiif mijataa ta'u. Dabalataan, dizaayiniin fishnet ilaalcha keessanitti dimension haxxee garuu stylish kan mataa garagalchu dabalata. Halkan magaalattii irratti ba'uuf uffata casualwear qabbanaawaa ykn ensemble dressier raasaa yoo ta'e, tights kun uffata kee haala gaariin xumura! Uffata isaanii isa yeroo dheeraadhaaf turu irraa kan kaʼe, erga dhiqamanii booda akka turuu fi bocni isaanii akka dhiqaman kan qophaaʼani dha. Hundi dhaabatee akka ilaalu gochuuf qophaa'aa Tights keenya Fishnet Design keessatti!

Ispeesifikeeshinii:
Gosa Paattara: Jajjaboo
Meeshaa: Naayiloonii
Fulbaanni: Haphii (Ganna) .
Ka'umsi: CN(Ka'umsa) .
Suuraa Xuraa'aa: Lakki
Yaada Walqunnamtii Saalaa: Lakki
Saala: DUBARTOOTA
Lakkoofsa Moodeela: S103-Z
Gosa Meeshaa: TIG HT

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.