Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Uffata Qaamaa Iftoomina qabu

Uffata Qaamaa Iftoomina qabu

Gatii idilee Br1,614.30 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,614.30 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Suuta Qaama Iftoomina qabu isin beeksisna! Kutaan istaayil fi ulfaataa ta'e kun kaabinee uffata keessan sadarkaa haaraatti ol guddisa. Lace ultra-soft irraa kan hojjetame, bodysuit ajaa'ibsiisaa kun salphaa, hafuura baafachuu kan danda'uu fi guyyaa guutuu uffachuuf mijataa dha. Dizaayiniin isaa iftoomina qabu ilaalcha ulfaataa ta'eef uwwisa gahaa qofa kenna--yeroo addaa ykn sochii guyyaa guyyaadhaaf mijataa dha. Akkasumas, qalla'aa fi mudhii dheeraa ta'een, akkaataa bodysuit'n bakka sirrii hundatti qaxxaamuraa keessan hammatu ni jaallattu. Transparent Bodysuit kanaan, carraaqqii tokko malee bara dorgommii tokkoon tokkoon isaanii akkaataa itti ce'uu dandeessu.

Ispeesifikeeshinii:
Maqaa Maqaa: ELLOLACE
Faaya: Lace
Akkaataa: Sexy & Club
Gosa Paattara: Jajjaboo
Ka'umsi: CN(Ka'umsa) .
Gosa Fit: Gogaa
Meeshaa: Poolyester
Gosa Meeshaa: Bodysuits
Saala: Dubartoota
Gosa Uffataa: Huccuu Bal’aa
Lakkoofsa Moodeela: Bodysuit
Umurii: Umurii Waggaa 18-35

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.