Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Tights Iftoomina qabu kan Fishnet Pattern qabu

Tights Iftoomina qabu kan Fishnet Pattern qabu

Gatii idilee Br1,990.97 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,990.97 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Tights Iftoomina qabu kan Fishnet Pattern qabu isiniif dhiheessina – dabalata gaarii kaabinee uffata keessaniif! Naayiloonii lallaafaa fi mijataa irraa kan hojjetame, tights stylish kun gosa qaama kamiifuu mijataa dha. Akkaataan qurxummii (fishnet pattern) ilaalcha haxxummaa garuu ammayyaa ta'ee fi adda akka si taasisu mirkanaa'e kenna. Dabalataan, tights kun furdina isaanii sadarkaa isaa eeggate, 80g hanga 300g ta'een guyyaa guutuu miira gaarii akka sitti dhaga'amuuf kan qophaa'anidha. Kan biraa maaltu jira, ho'a adda addaatiif kan mijatan – 25°C-10°C'f haphii fi 10°C-0°C'f furdaa - kanaaf waqtii kamiyyuu osoo hin ilaalin uffachuu dandeessu. Transparent Tights with Fishnet Pattern wajjin, kana booda uffata dull hin qabaattu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.