Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Seet Suutaa Kutaa lamaa

Seet Suutaa Kutaa lamaa

Gatii idilee Br3,605.27 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,605.27 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Seet Autumn Casual Two-Piece kun dubartoota faashinii fi ogeessa ta'anii turuu barbaadaniif mijataa dha. Meeshaa qulqullina qabu kan suufii makaa irraa kan hojjetame yoo ta'u, kutaan kun mijataa akkasumas istaayil akka ta'uuf kan qophaa'edha. Shamiziin qalla'aan kun V-Neck bareedaa kan lace-up detailing qabu kan qabu yoo ta'u, kunis Tight Pants kan suutii lama guutuu ta'e kana dabaluudha. Halluu gurraacha kalaasikii irraa kaasee hanga diimaa jajjaboo adda addaatiin kan argamu yoo ta'u, isa mi'aa keessaniif mijatu argachuun keessan hin oolu. Yeroo kamiifuu kan mijatu, seet salphaan garuu adda ta'e kun kan kutaa lamaa fabulous fakkaachuu qofa osoo hin taane charm fi bareedina kee agarsiisa. Amma argadhaa, tapha faashinii birraa kana dursaa!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.