Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Uffata Suspender Victoria

Uffata Suspender Victoria

Gatii idilee Br3,228.60 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,228.60 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Uffata Maxxansaa Seexanaa Gothic isa bareedaa kanaan Victorian keessa keessan chaanaalii godhaa. Akkaataa halluu lama - Gurraacha ykn Adii - filannoo kam iyyuu yoo filatte ravishing irraa homaa gadi sitti hin dhaga'amu. Uffanni Jaappaan Lolita JSK Victorian Suspender Dress bakka jireenyi si geessu hundatti diraamaa tuqa akka dabaluuf kan qophaa'edha. Uffanni salphaan mijataa ta’e kan mirkaneessu yoo ta’u ijaarsi qulqullina olaanaa qabu ammoo turtii kan mirkaneessudha. Uffanni kun gara lace trims jaalalaatti walitti makamee, bifa yeroo hin qabne kan gonkumaa faashinii hin baane uuma. Sexy sweet vibe of the Goth Bandage Dresses yeroo addaa kamiifuu bakka ati tuuta keessaa adda bahuu barbaadduu fi fiercely bareedduu sitti dhaga'amuu barbaadduuf mijataa taasisa. Yoo uffata mataa garagalchuuf barbaaddan, shaampiyoonaa kun karaa itti deemtan ta'uun isaa hin oolu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.