Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 6

Getaddis

Vintage Tweed Lama Ciccitaa Set

Vintage Tweed Lama Ciccitaa Set

Gatii idilee Br4,842.90 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,842.90 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Classic fi chic two piece set barbaadaa jirtuu? Vintage tweed two piece set kun ilaalcha stylish fi sophisticated uumuuf mijataa dha. Uffata qulqullina olaanaa qabu kan tiwiidii irraa kan hojjetame seet kun jaakkeettii murame kan harka dheeraa fi siree xiqqaa qabu qaba. Siiluweetiin jaakkeetii fi siree walsimsiifame seet kana ultra flattering fi sexy taasisa. Mul'ata guutuu argachuuf kofoo fi boorsaa harkaa jaallattan waliin walfaana kaa'aa.


Gosa Paattara: Plaid
Faaya: Buttons
Qabiyyee Meeshaa: Faayibara sinteetikii
Dheerinni Uffata: Gabaabaa
Dheerinni Uffata: Jilba Ol, Mini
Siiluweettii: Pleated
Gosa Cufiinsa Paantii: Zipper Fly
Koolaa: Koolaara gadi garagalchuu
Meeshaa: Cuunfaa
Meeshaa: Ispandeksii
Meeshaa: Maaykiroofaayibar

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.