Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Vnox Kuubaa Sansalata Necklace Dhiira Dubartootaaf, Bu'uuraa Paankii Sibiilaa Hin Goggogne Curb Link Sansalata Chokers,Vintage Warqee Tone Solid Metal Collar

Vnox Kuubaa Sansalata Necklace Dhiira Dubartootaaf, Bu'uuraa Paankii Sibiilaa Hin Goggogne Curb Link Sansalata Chokers,Vintage Warqee Tone Solid Metal Collar

Gatii idilee Br400.00 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br400.00 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu Sibiilaa
Dheerina

ISPEESIFIKEESHIINII

Jumlaa : YES,Hir'ina gurguraa qunnamaa

Akkaataa 3ffaa : Micciiramaa/ Ulfaataa/ Chunky/ Ibsa

Akkaataa 2ffaa : Paankii/ Rook/ Hiip hoop/ Cool/ Gothic

Akkaataa 1 : kalaasikii/ bu’uuraa/ salphaa/ xiqqaa

Akkaataa : Kilaasikii

Boca\pattern : Geengoo

Wabii Tajaajilaa : Maallaqa Guyyoota 30 Deebi'u

Ka'umsi : Chaayinaa guddittii

Yeroo Qabduu Ajaja : Sa'aatii 24 Keessatti (Yeroo Hojii) .

Ayyaana : Guyyaa guyyaa/ Daandii/ Kookteelii/ Paartii/ Kilabii

Carraa : Dhaaba

Gosa Mudhii : Sansalata Mudhii

Lakkoofsa Moodeela : VNOX-NC-529G

Gosa Sibiilotaa : Sibiilaa hin goggogne

Meeshaa : Sibiilaa

Meeshaa : Sibiilli jabaa qulqullina olaanaa qabu

Jechoota Ijoo : Mudhii Dheeraa/ Chokers/ Sansalata Sibiilaa

Gosa Meeshaa : Necklaces

Global Dropshipping Argamu : Asxaa Hin Qabu,Gahee Hin Qabu, Beeksisa Hin Qabu

Saala : Saala walfakkaataa

Saala : Dhiira/ Dubartii/ Dhiira/ Dubartii/ Dhiira/ Intala

Hojii : Faaya/ Faashinii/ Trendy/ Candid

Hojii : Trendy

Fine ykn Faashinii : Faashinii

Amala : Sansalata Bu'uuraa

Istaandardii Naannoo : Liidii, Niikilii, Kaadmiyeemii irraa bilisa

Hojii harkaa : IP Warqee/ Gurraacha Plated; yeroo dheeraaf halluu eeguu

Walsimsiisaa : Hundi Walsimsiisu

Halluu : Halluu Meetii/ Gurraacha/ Warqee

Gosa Sansalataa : Sansalata Walqabsiisaa

Dheerinni Sansalataa : Dheerinni Dachaa

CN : Guwaangdoong

Maqaa Maqaa : VNOX

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.