Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Braa Korseeti Luulu Adii Bifa

Braa Korseeti Luulu Adii Bifa

Gatii idilee Br4,358.61 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,358.61 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Braa Korseeti Luulu Adii Beaded jedhamu isiniif dhiyeessina! Sansalatni bra sexy kun dubartii qananiin fi bareedina akka itti dhaga'amu barbaaddu kamiifuu meeshaa gaarii dha. Biidiin adii fi luqqisii babbareedoo of eeggannoodhaan harkaan kan hojjetaman yoo ta'u, bra korseeti ajaa'ibsiisaa kan qaxxaamuraa keessan cimsee fi ofitti amanamummaa fi saalqunnamtii isinitti dhaga'amu uumuuf. Qabduuwwan sirreeffamuu dandaʼan, akkaataa walsimsiisu akka barbaaddetti akka tolchitu si dandeessisu, kanaaf mijataa fi namatti tolu akka taʼu mirkaneeffachuu dandeessa. Yeroo addaadhaafis ta'e sababa qofaaf yoo uffatte, White Beaded Pearl Corset Bra akka waaqayyittii akka sitti dhaga'amu gochuun isaa hin oolu.

Ispeesifikeeshinii:
Akkaataa Bra: Plunge
Meeshaa: Poolyester
Boca Kubbaa: Walakkaa Kubbaa(1/2 Cup) .
Gosa Deeggarsa: Wire Free
Gosa Cufiinsaa: Cufiinsa Duubaa
Gosa Qabduu: Qabduu hin sirreeffamne

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.