Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Suuta Uffata Pijamaa Hiriyoonni Gaa'elaa Qilleensaa

Suuta Uffata Pijamaa Hiriyoonni Gaa'elaa Qilleensaa

Gatii idilee Br4,412.42 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,412.42 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Suutaa Pijamaa Hiriyoota Qilleensaa (Winter Couple Pijamas Suit) isiniif dhiheessina – filannoo wardrobe mijataa fi chic ta’ee fi mijataa isin eeguuf akkasumas stylish fakkaachuuf. Suutiin haaraan kutaa lama qabu kun ho'aa fi lallaafummaa guyyaa dheeraa booda itti siquuf mijataa ta'e kenna. Dhuguma mijataa mijataa ta'eef kan qophaa'an, uffata hirribaa kun ji'oota qorraa keessatti ho'a gita hin qabne mirkaneessuuf huccuu qulqullina olaanaa qabuun kan hojjetamanidha. Suutaan kun mudhii elastikii kan cufamuu funyoo harkisaa qabu waan ta'eef gosa qaamaa kamiifuu kan sirreeffamuu fi mijataa ta'a. Dabalataan, huccuuwwan kun garmalee dhiphachuu ykn jabaatee osoo itti hin dhaga'amin boca qabachuuf diriirsuu gahaa qofa kenna. Akka bonasii dabalataatti, uffata hirribaa kun xiqqaa irraa kaasee hanga guddaa dabalataatti safara dheeraa ta'een ni argamu. Seet hiriyoonni gaa'elaa kanaan, akka lamaanitti waliin mijataa ta'uu dandeessu! Galgala qorraaf uffata snuggling itti deemtan godhadhaa fi coziness hamma gaarii ta'een hammachuu!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.