Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 5

Getaddis

Uffata Cosplay Witch Teedii

Uffata Cosplay Witch Teedii

Gatii idilee Br3,928.13 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br3,928.13 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Haaloowiinii kana uffata cosplay addaa fi sexy barbaadaa jirtuu? Uffata Cosplay Witch Teddy keenya ilaalaa! Uffanni kun dubartii waaqayyittii keessa ishee ykn falfalaa ishee chaanaalii gochuu barbaaddu kamiifuu mijataa dha. Uffanni keessaa gurraachaan kan nama hawwatuu fi kan nama hawwatu yoo ta'u, kophee falfalaa kan itti maxxane ammoo bashannanaa fi hammeenya kan dabaludha. Hiriyyoota keessan affeerraa Haaloowiinii irratti dinqisiifachuu yoo barbaaddan ykn bakka shubbisaa irratti mataa garagalchuu yoo barbaaddan, uffannaan kun mala kana akka hojjetu hin shakkisiisu. Akkasumas hin yaadda'inaa, uffannaan keenya waan ilaalcha xumuruuf isin barbaachisu hunda waliin dhufa, wiigii, keeppii, fi fiigicha dabalatee. Kanaafuu maal eegaa jirtu? Uffata Cosplay Witch Teddy keessan har'a ajajaa!

Paakeejii : .
Meeshaa Dabalatee: teedii, kophee
Guddina: M ,bust 82 cm ,mudhii 68 cm
L , 86 cm, mudhii 72 cm
XL , 96 cm, mudhii 76 cm

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.