Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Soksii Dubartootaa Fuzzy Foon Ho'aa Qilleensaa

Soksii Dubartootaa Fuzzy Foon Ho'aa Qilleensaa

Gatii idilee Br921.57 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br921.57 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu

Yeroo qorra kana miila keessan ho'isuuf karaa mijataa fi chic barbaadaa jirtuu? Socks Fuzzy keenya tokko yaalaa! Soksiin kun meeshaa lallaafaa fi fuzzy ta'een kan hojjetaman yoo ta'u, kunis guyyaa guutuu miila keessan ho'aa fi mijataa akka ta'u taasisa. Akkasumas super stylish dha - dizaayinoota mimmiidhagoo adda addaa hedduu keessaa filadhu, akka panda bears, cats, ykn illee unicorn socks! Mana keessa boqottaniis ta'e baatee ergama fiiguu yoo barbaaddan, soksiin kun uffata keessan irratti bashannanaa fi dhuunfaa ni dabalu. Kanaafuu qilleensi qorraa akka isin gadi hin buusne - Fuzzy Socks keenya tokko qabadhaatii miila keessan bara guutuu toasty godhaa!

Ispeesifikeeshinii:
Meeshaa: Dubartoota Qilleensaa Ho'aa Mana Lafa Fuzzy Socks
Guddina: Guddinni tokko gara EU 35-39 ni simata
Akkaataa: Faashinii yeroo hunda / Mana / Alaa
Paattara: Paandaa / Risaa / Saree miidhagaa
Baayyee lallaafaa fi mijataa dha

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.