Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 16

Getaddis

Bonnet Koolaa Balaaklaavaa Dubartootaa

Bonnet Koolaa Balaaklaavaa Dubartootaa

Gatii idilee Br1,721.92 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,721.92 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Booneetii Koolaar Baalaclava Dubartootaa kan istaayil fi qabatamaa ta'e kanaan qorra qorraa jalaa miliquu. Uffata lallaafaa suufii, poliyester, fi meeshaalee 20% walitti makame irraa kan hojjetame, booneetiin kun gurra keessan ho'a qorraa irraa kan eegu yoo ta'u, isin ho'isa. Ijaarsa gubbaa gonfoo flap fi qarqara gabaabaa ta'een kan qophaa'e, meeshaan ho'aan kun sochii alaa kamiifuu ykn uffannaa guyyaa guyyaa kamiifuu mijataa dha. Yeroo barbaachisaa ta'etti salphaatti marfamee boorsaa ykn kiisha keessan keessatti kuufamuu kan danda'u yoo ta'u, kunis ofumaan adeemsa ykn imala fagoo ta'eef hiriyyaa gaarii ta'a. Ga'eessota baay'eedhaaf mijataa ta'ee akka siqu kan guddate, Womens Knitted Balaclava Collar Bonnet waan nama hundaaf mijatu qaba. Har'a hiriyyaa haala qilleensaa qorraa barbaachisaa ta'e irratti invast godhaa, qilleensa hamaa yeroo qorraa irraa of eegaa.

Ispeesifikeeshinii:
100% Brand New fi Qulqullina Ol'aanaa Qabu
Meeshaa:20%suufii/Polyester/Plushy
Halluu: Akkuma fuula irratti mul'atutti


Paakeejiin kan of keessaa qabu:
1 x Kophee Beaine ( Kanneen biroo hin dabalatin) .

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.