Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 10

Getaddis

Gabaabduu Dubartootaa Dhangala'aa Hin Qabne

Gabaabduu Dubartootaa Dhangala'aa Hin Qabne

Gatii idilee Br1,921.98 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,921.98 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Karaa fooyya'aa Period keessan itti bulchuu dandeessan barbaadaa jirtuu? Dhaloota haaraa keenya kan dhangala'aa hin dandeenye briefs xuuxuu - hanga tampon 4 gatii! Briefs babbareedoo lace-topped kun eegumsa marsaa 4n kan hojjetaman yoo ta'u, jechuunis dhangala'aa, urgooftuu fi miira namaa hin tolle nagaa jechuu dandeessu. Dabalataan, maashiniin kan dhiqaman waan ta'aniif yeroo yeroon itti fayyadamuu dandeessu. Kanaafuu maaliif meeshaalee yeroo tokkotti gataman sana dhiisnee gara furmaata itti fufiinsa qabuu fi seexanaa ta'etti jijjiiruu hin goonu? Yeroon keessan akkas gaarii fakkaatee hin beeku!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.