Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Bra Ispoortii Dubartootaa Padded

Bra Ispoortii Dubartootaa Padded

Gatii idilee Br1,486.77 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br1,486.77 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Dubartoota Padded Sports Bra dubartii kamiifuu yeroo sochii qaamaa hojjettu deeggarsaa fi jajjabina barbaadduuf filannoo guddaadha. Uffata ga'umsa naayiloonii karaa afuriin diriiru irraa kan hojjetame, bra ispoortii kun dafqa kan baasu fi akka hin xiqqaanne kan hojjetamedha. Deeggarsa dabalataaf bra built in kan qabu yoo ta'u, paanaalii qilleensaa waliin. Garba bal'aan dachaa lama ta'e dhiibbaa gadhiisuuf gargaara, akkasumas qabbanaa'aa fi mijataa akka ta'u taasisa. Bra ispoortii kun waggaa guutuu kan uffatamu yoo ta'u, yogaa, fiigichaa ykn sochiiwwan biroof mijataa dha.

Odeeffannoo Omishaa:
Waqtii: Waggaa Afur
Saala:Dubartoota
Carraa: Guyyaa guyyaa, Casual
Meeshaa:Poliyester85%+Ispandeksii12%
Gosa Paattara:Jajjaboo
Akkaataa: Ispoortii
Dheerinni Harkaa: Harka hin qabne
Fit: Safara isaa wajjin walsimu
Fulbaana: Istaandardii


Waan Argattu:
1PC Dubartoota Ispoortii Bra

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.