Getaddis

Tracksuit Dubartootaa

Tracksuit Dubartootaa

Gatii idilee Br7,748.64 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br7,748.64 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Tracksuit chic fi mijataa ibsa kennuudhaaf si gargaaru barbaadaa jirtuu? Suutaa dubartootaa keenya kan velvet Juicy Couture tracksuit ilaalaa. Tracksuit stylish fi figure-hugging kun huccuu velour irraa kan hojjetame yoo ta'u, sweatshirt fi paantii cimaa ta'e qaba. Hoodiin addaan baafamuu danda'uu fi ribbon drawstring detail paantii irratti tuqaalee qananiin kan dabalu yoo ta'u, mudhiin elasticated ta'e ammoo akka gaariitti akka walsimsiisu mirkaneessa. Jiim rukuttanis ta'e mana keessatti qofa lounging yoo ta'e, tracksuit kun miira mijataa fi fabulous fakkaachuu akka sitti dhaga'amu hin shakkisiisu.

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.