Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Hoodii Firaasha Qilleensaa Dubartootaa

Hoodii Firaasha Qilleensaa Dubartootaa

Gatii idilee Br4,842.90 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br4,842.90 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Hoodii Firaasha Qilleensaa Dubartootaa keenyaan ho'aa fi tasgabbii keessa of eegaa. Halkan qorraa ykn guyyoota qorraa yeroo mana turuu fi boqonnaa argachuu barbaaddaniif kan mijatu yoo ta'u, hoodiin kun mataa, qoonqoo fi qaama keessan guutummaatti haguugamee kan turu yoo ta'u, ilaalcha istaayil ta'e dabalata. Foon hoolaa baay'ee lallaafaa ta'e irraa kan caaseffame, Sherpa jajjabeessaa fi dabalataa guddaa kan ta'ee fi guddina qaamaa irra caalaan kan walsimu ta'uun kan sararame dha. Hoodiin guddaan mataa keessan mijataa kan taasisu yoo ta'u, gama jalaa irrattis kiisha guddaa waan barbaaddan kuusuu dandeessan illee jira. Yoo sun hundi gahaa hin turre ta'ee, inni kun gama duubatti deebi'uu danda'us qaba waan ta'eef karaa kamtu akka siif ta'u filachuu dandeessa. Maashiniin kan dhiqamuu fi mijannaa keessan yaada keessa galchuun kan qophaa'e, Hoodiin Fuula Qilleensaa Dubartootaa keenyaa kaardii uffata yeroo qorraa keessaniif carraaqqii malee qabaachuu qabdudha!

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.