Gara odeeffannoo oomishaatti darbi
1 kan 7

Getaddis

Zip Up Waaffle Knit Hoodii

Zip Up Waaffle Knit Hoodii

Gatii idilee Br2,690.50 ETB
Gatii idilee Gatii gurgurtaa Br2,690.50 ETB
Gurgurtaa Gurgurame
Halluu
Hamma ga'u

Zip Up Waffle Knit Hoodie waliin adeemsa keessan kamiyyuu irratti mijataa fi mijataa ta'aa. Ho'inni hoodii kanaa kan argamu akkaataa waffle knit adda ta'een yoo ta'u, huccuu lallaafaa fi uwwisa qabu kan gonkumaa ofirraa baasuu akka hin qabne hawwitu si taasisa! Harki dheeraan kun hood sirreeffamuu danda'uun kan dabalame yoo ta'u, yeroo hunda sadarkaa mijataa kee sirreessuuf haala mijataa siif kenna. Hoodiin kun yeroo kamiyyuu uffatte akka hammachuutti sitti dhagahama, kunis sochiiwwan qilleensa qabbanaawaa yeroo baayyee raawwatamaniif mijataa ta'a. Ala guddaa keessattis ta'e naannoo manaa lounging, Zip Up Waffle Knit Hoodie sochii kamiyyuu hordofuu dandeessan mijataa fi mijataa gita hin qabne kenna.

Ispeesifikeeshinii:
Ramaddii Safara: Yeroo hunda
Akkaataa Suuraa: Istuudiyoo
Gocha: Yeroo hunda
Gosa Paattara: Jajjaboo
Amaloota: Waffle knit
Sarara mormaa: Hoodii kan qabu
Dheerinni: Yeroo hunda
Dheerinni Harkaa: Harka dheeraa
Gosa Harkaa: Harka harkaa idilee
Meeshaa: 100% poliyester
Diriirsuu: Diriirsuu giddu galeessaa
Sheer: Lakki
Qaama: Sarara hin qabu
Qajeelfama Kunuunsaa: Maashiniin qorraan dhiqachuu. Tumble dry gadi aanaa

Meeshaalee

Ergaa fi Deebi'uu

Dimshaashumatti

Qajeelfama Kunuunsa

Bal'ina isaa guutuu ilaalaa

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Fakkii barreeffama waliin

Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Ergaa Bilisaa

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.

  • Jijjiirraa Rakkoo Hin Qabne

    Barruu fakkii waliin walfakkeessii oomisha, walitti qabama, ykn barreeffama biloogii filatte irratti xiyyeeffadhu. Bal’inaan argamuu, akkaataa, ykn illee gamaaggama kennuu.