Getaddis keessatti Uffata Faashinii Filannoo Bal'aa Qabna.

Selam fi baga gara marsariitii bittaa onlaayinii keenyaatti dhuftan, akkuma gabaa Itoophiyaa keessatti argattan oomishaalee adda addaa harkaan isiniif filataman argachuu dandeessu. Uffata aadaa Itoophiyaa, mi'eessituu fi wantoota nyaata bilcheessuuf barbaachisan, elektirooniksii, meeshaalee miidhaginaa fi kkf dabalatee meeshaalee adda addaa ni dhiheessina. Marsariitiin keenya muuxannoo bittaa keessan akka walxaxaa fi gammachiisaa ta'uuf kan qophaa'edha.

Koolaajii maltimidiyaa

Viidiyoo chaanaalii Youtube